Illustration kvarteret Yrket (Tengbom)
Solna Business Park
Kommunal service, Bostäder, Företagslokaler
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Yrket och Fräsaren m.fl.

Solna stad har tagit fram ett förslag till detaljplan för kvarteret Yrket och Fräsaren m.fl. Planen möjliggör uppförande av ny bebyggelse som omfattar cirka 35 000 kvadratmeter bostäder och cirka 140 000 kvadratmeter lokaler. Lokaler för handel, restauranger och annan kommersiell service ska anordnas i bottenvåningar. I projektet ingår även en förskola och 10 LSS-lägenheter.

Vad planeras?

Förslaget innebär att ett område som i dag till stora delar består av kontor och verksamheter, parkering och andra hårdgjorda ytor ersätts av ny bebyggelse. Den nya bebyggelsen kommer i stora delar att utgöras av byggnader för kontor, handel och service.

Den huvudsakliga skillnaden i markanvändning mellan nuläget och den nya detaljplanen är att det i ett kvarter, Yrket 3, planeras bostäder och förskola samt att den nya planen inte längre kommer att medge industri.

En annan skillnad i jämförelse med nuläget är att cykelkopplingar inom och i direkt anslutning till området har setts över. Detta för att skapa en ökad framkomlighet samt förbättra trafiksäkerheten i området.

Miljöpåverkan

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att planförslaget inte medför betydande miljöpåverkan. Därför görs ingen miljökonsekvensbeskrivning.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med ett utökat planförfarande. Det innebär att ett förslag till detaljplan upprättas, kungörs och skickas ut på samråd till berörda parter.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 24 juni 2020 att samråd ska ske.

Planförslaget fanns ute på samråd under perioden 26 augusti 2020–30 september 2020. Nu sammanställs eventuella synpunkter som inkommit under samrådsperioden. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på granskning.

Vy från Gränsgatan

Vy från Gränsgatan. Illustration: AIX arkitekter

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2020-08-26 08.07
Protokollsutdrag.pdf Pdf, 126 kB. 126 kB 2020-08-26 08.07
Plankarta samråd.pdf Pdf, 1001 kB. 1001 kB 2020-08-26 15.47

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 11 MB. 11 MB 2020-08-26 08.08
Detaljerad riskanalys.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2020-08-26 08.08
Gestaltningsprogram.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2020-08-26 08.08
Kulturmiljösanalys.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2020-08-26 08.08
Luftkvalitet.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2020-08-26 08.08
Markteknisk undersökningsrapport.pdf Pdf, 13 MB. 13 MB 2020-08-26 08.08
Miljöteknisk undersökning.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2020-08-26 08.08
Mobilitetsutredning.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2020-08-26 08.08
Rapport.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2020-08-26 08.08
Skyfall.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2020-08-26 08.08
Utrednings-PM geoteknik.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2020-08-26 08.08

Tidplan

  • Startskede 24 juni 2020
  • Samråd 26 augusti - 30 september 2020
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Linda Schaedl

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad