Visionsbild gatumiljö
Södra Hagalund
Kommunal service, Bostäder, Företagslokaler, Trafik & infrastruktur
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Kvarteret Gelbgjutaren m.fl.

Solna stad planerar tillsammans med Humlegården Fastigheter för en första etapp i utvecklingen av Hagalunds arbetsplatsområde.

Vad planeras?

Förslaget innebär att en tät blandad stadsbebyggelse i direkt anslutning till den sydöstra uppgången för den kommande tunnelbanestationen Södra Hagalund möjliggörs.

Vid stationsentrén, som planeras på Gelbgjutarevägen, föreslås ett nytt torg. Detaljplanen är det första steget i en utveckling av hela arbetsplatsområdet. På kvarteret Gelbgjutaren möjliggörs ca 365 lägenheter, totalt omkring 35600 m2 och på Instrumentet 5 möjliggörs omkring 17500 m2 kontor. Detaljplanen möjliggör även en förskola och 15 LSS-lägenheter. 25% lägenheterna kommer att vara 4 rum och kök eller större.

Stor omsorg läggs i utformning av bottenvåningarna för att skapa urbana och trygga gaturum. Parkering läggs i garage under mark och/eller i nivån med gata under bostadsgårdarnas gårdsbjälklag. I genomförandet av planen ingår även utveckling av delar av Gelbgjutarevägen, Åldermansvägen och Industrivägen. Trädplanteringar och bredare gångbanor föreslås att tillsammans med lokaler och bokaler i bottenvåningarna rama in gatan i framtiden.

Film om detaljplanen

Denna film berättar om huvuddragen i planen och visar en del av illustrationerna för den nya stadsdelen.

För att se filmen på YouTube, klicka på filmtiteln överst i bildkant.

För att se filmen på hela skärmen, klicka på rutan i nedre högra hörnet.

Miljöpåverkan

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen och avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har samråtts med länsstyrelsen, som delar stadens bedömning. En miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Läs mer om detaljplaneprocessen

Vad händer nu?

Planförslaget fanns ute för samråd under tiden 26 maj 2021 – 7 juli 2021.

Visionsbild flygfoto

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2021-05-26 08.43
Planbeskrivning.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2021-05-26 08.43
Plankarta.pdf Pdf, 407 kB. 407 kB 2021-06-22 14.11
BND §43 Detaljplan för kv Gelbgjutaren och Instrumentet 5.pdf Pdf, 299 kB. 299 kB 2021-05-26 14.59

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Antikvariskt utlåtande.pdf Pdf, 994 kB. 994 kB 2021-05-26 08.45
Avfall.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-05-26 08.46
Dagvatten.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2021-05-26 08.46
Ekologi.pdf Pdf, 16 MB. 16 MB 2021-05-26 08.54
Geoteknik och hydrogeologi.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2021-05-26 09.02
Geoteknik.pdf Pdf, 24 MB. 24 MB 2021-05-26 09.02
Illustrationsbilaga.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2021-05-26 09.02
Korrektionsterm NMT inkl bilagor.pdf Pdf, 20 MB. 20 MB 2021-05-26 09.02
Ljudmiljö inkl bilagor.pdf Pdf, 16 MB. 16 MB 2021-05-26 09.02
Luft och lukt.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-05-26 09.02
Magnetfältsbedömning.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-05-26 09.02
Miljöteknisk undersökning inkl bilagor.pdf Pdf, 10 MB. 10 MB 2021-05-26 09.02
Risk.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-05-26 09.02
Skyfall.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-05-26 09.02
Stadsbildsanalys.pdf Pdf, 14 MB. 14 MB 2021-05-26 09.02
Trafik.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-05-26 09.02

Tidplan

  • Startskede Februari 2019
  • Samråd 26 maj-7 juli 2021
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Anton Karlsson

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad