Järvastaden
Bostäder
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Del av Järva 2:41

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att fram ett förslag till detaljplan för fortsatt utbyggnad av bostäder i Järvastaden. Projektet innehåller cirka 1000 bostäder varav 40 radhus och resten lägenheter.

Vad planeras?

Uppdraget innebär att området längs dagens kraftledning utreds för möjlighet att bygga nya bostadskvarter och radhus. Detaljplanen syftar till att möjliggöra totalt cirka 1000 bostäder. I norra delen av planen avslutas radhusområdet med ytterligare 40 rad- och kedjehus. I södra delen planeras ett antal kvarter längs Fridensborgsvägen. Förutom bostäder innehåller detaljplanen även mullemeck-parken som kopplas samman med vattenparken (översvämningsyta) som byggs söder om. Södra delen av skogsområdet kommer att beröras, men skogen ska i stort finnas kvar som idag.

Projektet ska på sikt knyta ihop Järvastaden, från Brotorp i öster med Sundbybergs del av Järvastaden i väster. Centralt för projektet är att kraftledningarna som passerar området tas ur bruk. Ledningarna tillhör Svenska kraftnät, och deras tidplan för ledningarna är i nuläget att de tas ur bruk 2028-2029. Innan dess kan endast enstaka kvarter i östra delen av området byggas.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen vilket innebär att ett förslag till detaljplan upprättas, kungörs och skickas ut på samråd till berörda parter. Efter samrådet bearbetas inkomna synpunkter och detaljplanen skickas ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade den 21 mars 2022 (§25) om att godkänna principeöverenskommelse med Järvastaden AB kring utveckling av del av fastigheten Järva 2:41. Kommunsturelse gav även byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för samma del av Järva 2:41.

Byggnadsnämnden beslutade den 29 mars 2022 (§32) att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.

Miljö- och byggnadsförvaltningen och byggaktören Järvastaden AB har inlett arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll från BN.pdf Pdf, 170 kB. 170 kB 2022-06-01 11.45
Protokoll från KS.pdf Pdf, 247 kB. 247 kB 2022-06-01 11.45

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Tidplan

  • Startskede 1:a kvartalet 2022
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Anton Karlsson

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad