Beredskap

Ansvaret för att förebygga olyckor, beredskap att kunna hantera krisartade situationer och dess konsekvenser finns både på samhälls- och på individnivå.

Samhällets och den enskildes ansvar

Den enskilde ansvar omfattas av att man bör kunna klara sig på sina egna basfunktioner i minst en vecka vid en samhällsstörning, om man själv inte är drabbad eller har begränsad förmåga. Samhällets ansvar är att förebygga olyckor, ha krisberedskap och operativ förmåga att skydda befolkning och samhällsviktiga funktioner.

Samhällets ansvar Visa Dölj

Syftet med svensk krisberedskap är att värna om befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden, som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. En lång rad aktörer i samhället är ansvariga och delaktiga för samhällets krisberedskap inom ett nationellt krishanteringssystem.

Nationell nivå

På nationell nivå är det regeringen som är strategisk ansvarig. Ansvarigt departement är Justitiedepartementet med inrikesministern som statsråd. Stödjande myndighet är Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB).

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats.

Regional nivå

På regional nivå är det Länsstyrelsen som är stödjande, samordnande och tillsynsmyndighet inom krishanteringsområdet.

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Lokal nivå

På lokal nivå är det kommunerna som har geografiskt områdesansvar för samordning av krisberedskap inom krishanteringsområdet.

Lagstöd utgår från Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Räddningstjänstinsatser, olycksförebyggande åtgärder och riskhanteringsarbete föreskrivs av Lag (2003:788) om skydd mot olyckor.

Förutom att kunna förebygga vardagliga olyckor, måste beredskap finnas för att hantera oförutsedda händelser om de inträffar samt förmåga att återgå till ordinarie verksamhet. Ett arbete som delas in i tre stadier: Före – Under – Efter.

Din krisberedskap Visa Dölj

Den enskildes krisberedskap innebär att förbereda sig så långt det är möjligt för att hantera konsekvenser av samhällskriser. Det kan betyda att den du säkrar dina tillgångar på mat, vatten, värme och information.

Mental krisberedskap

Framför allt handlar den enskildes krisberedskap om en mental beredskap. Det innebär insikt om att:

  • Samhällskriser som påverkar stora delar av samhället också kan drabba dig och dina närstående.
  • Om jag förbereder mig har jag större möjlighet att påverka min egen och andras säkerhet.
  • Den viktigaste tillgången vid en samhällskris är andra människor och att vi alla måste hjälpas åt.

Beredskap för en vecka

En inriktning för din krishanteringsförmåga (om du inte själv är drabbad eller har en begränsad förmåga) är att klara dina egna basfunktioner i minst en vecka om det sker en omfattande samhällsstörning eller krissituation.

Hemberedskap

Hemberedskap är den beredskap som du kan ha i din bostad i form av till exempel mat- och vattenreserver, mediciner, husdjursmat och annat som utgår ifrån varje enskilt hushålls unika behov. Möjligheten att ta till sig information och nyheter om en pågående samhällskris ingår också i hemberedskap.

Här kan du läsa mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har samlat alla råd till privatpersoner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du hittar checklistor för hemberedskap och tips om vad som är bra att tänka på vid oförutsedda händelser på Din Säkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad information om nationella och internationella oförutsedda händelser hittar du på Krisinformation.nu Länk till annan webbplats.

MSB har även en webbutbildning om terrorberedskap: Så bör du agera vid terrorattentat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beredskapsveckan 2023 Visa Dölj

Beredskapsveckan är en årlig nationell informationskampanj från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med syfte att öka människors motståndskraft inför kriser och krig.

Målen med veckan är att:

  • fler privatpersoner ska reflektera över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig,
  • fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap (hemberedskap),
  • den lokala riskkommunikationen utvecklas.

Beredskapsveckan genomförs alltid under v. 39. I år är temat ÖVA! Mer information om hur Solna stad uppmärksammar Beredskapsveckan kommer senare under våren.

Vill du veta mer om vad du själv kan göra för att stärka din egen beredskap kan du gå in på MSB:s hemsida: Förbered dig för kris. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad