Flytta kök, badrum inom lägenhet

Att flytta ett kök eller badrum inom en och samma lägenhet är oftast inte anmälanspliktigt men det är viktigt att ta reda på vilka byggtekniska ingrepp som är aktuella.

Behöver jag ansöka om bygglov?

Nej, det behövs inget bygglov.

Behöver jag göra en bygganmälan?

Nej, det behövs inte någon anmälan eller annat tillstånd för att "bara" renovera kök eller badrum. Det som är viktigt är att arbetena utförs fackmässigt och att du vid tveksamheter kontaktar specialister inom de olika områdena.

Ja, du måste göra en anmälan om det ska göras:

 • Ingrepp i bärande konstruktion - till exempel att göra en ny dörröppning i bärande vägg eller göra åverkan på golvbjälklag/bärande balk. Kontakta en konstruktör för utredning av om förstärkningsåtgärder är nödvändiga.
 • Ändring av ventilation - till exempel att sätta in en fläkt där det tidigare varit självdrag, ansluta ett nytt rum till befintliga kanaler eller förlänga befintlig kanal (kapaciteten kan bli för liten och funktionen försämrad).
 • Ny avloppsstam - att koppla ett nytt avlopp på befintlig stam eller flytta en avloppsbrunn är inte anmälanpliktigt men det är viktigt att den första punkten, ingrepp i bärande konstruktion, beaktas.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

 • Ansökningsblankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Kontrollplan för bygg- och rivningsåtgärder
 • Planritning före och efter ändring med information om var ändringen sker
 • Utlåtande från konstruktör (vid ingrepp i bärande konstruktion)
 • Konstruktionsritning med arbetsbeskrivning (vid ingrepp i bärande konstruktion)
 • Beskrivning av vald ventilationslösning
 • Ritningar rör- och ventilation (vid mindre ändringar kan en förenklad skiss räcka)

Tips och råd Visa Dölj

 • Kontrollera alltid med fastighetsägaren (ex. BRFs styrelse) innan du startar ditt projekt eftersom det kan krävas tillstånd därifrån.
 • Åtgärden ska göras så att lägenheten klarar kommande obligatorisk ventilationskontroll(OVK).
 • Ny placering av kök/badrum och rördragningar i bjälklag kan medföra ljudstörningar för grannar. För att undvika eventuella tvister är det bra om du kontaktar en ljudkonsult som utför ljudmätning före och efter.
 • Om åtgärden innebär att man går igenom en brandcellsgräns(exempelvis en schaktvägg) är det viktigt att brandtätning i rätt brandklass utförs omgående.
 • Tillgängligheten för rörelsehindrade får inte försämras vid flytt av kök, badrum eller wc.
 • Krav på dagsljus i kök är samma som för övriga rum.
 • För alla byggnader gäller att ändringar ska utföras varsamt.
 • Vid ändringar i kulturhistoriskt värdefulla byggnader som har skyddsbestämmelse i detaljplan eller områdesbestämmelser gäller utökad anmälansplikt och eventuellt även bygglovsplikt.

Är du osäker på vad som gäller, kontakta Solna stads kontaktcenter.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad