Ändra fönster, dörr, balkong, skärmtak

Förberedelse och information om vilka handlingar du ska skicka in, hur du ansöker, vad det kostar samt tips och råd när du ska söka bygglov eller göra en anmälan om ändring av fönster, dörr eller balkong.

Fönsterbyte eller renovering

Fönstren i en byggnad är en viktig del av dess karaktär och arkitektur. Ett fönsterbyte kan ge energivinster, men också leda till att kulturvärden och kvaliteter går förlorade och att stadsbilden förändras.

Det finns anledning att vara försiktig med att byta fönster, särskilt i hus som är byggda före 1960-talet. Materialen och hantverket håller ofta hög kvalitet. Träfönster som tillverkats senare har betydligt sämre virkeskvalitet. Fönster av aluminium och plast är oftast inte möjliga att renovera och har en begränsad livslängd.

Att renovera och komplettera fönster är ett bra alternativ till att byta ut dem.

Det finns flera metoder att förbättra befintliga fönsters energivärden och bullerdämpande förmåga

  • Vanligt fönsterglas kan bytas mot energiglas.
  • Fönstren kan kompletteras med en isolerruta som monteras på den befintliga fönsterbågen, så att fönstret blir av treglastyp.
  • Ytter‐ och innerbåge kan skruvas och limmas ihop och ersättas med en isolerglaskassett.

Om du ska byta fönster så tänk på att

  • Välja fönster som i utseende, material och kulör stämmer med husets ålder, utseende och karaktär (även upphängningssättet är viktigt),
  • Anpassa fönstret efter befintligt fönsterhål.

Behövs bygglov?

Ja, bygglov krävs om ändringen på annat sätt avsevärt påverkar byggnadens utseende. Det kan till exempel handla om att flytta ett fönster, en dörr, sätta igen eller öppna nya fönster eller dörrar i fasaden. Att bygga ett skärmtak, byta ut balkongräcket eller uppföra nya balkonger kräver också bygglov.

Nej, för en- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader behövs inte lov om förändringen inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Ett skärmtak får inte placeras närmare än 4,5 meter från granne utan medgivande. I en detaljplan kan det dock finnas bestämmelser om färg eller material på fasader som måste följas.

Ändringar som inte kräver bygglov kan vara anmälningspliktiga. Det kan vara om fasadändringen innebär väsentliga ändringar i t.ex. brandskydd eller om konstruktionen av bärande delar berörs.

Lämpliga förberedelser Visa Dölj

Ta reda på vad som gäller för ditt område

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.

Kulturmiljöinventering

Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. Läs mer på sidan Kulturmiljöer.

Beställ karta

Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskartan. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Behövs kontrollplan och kontrollansvarig? Visa Dölj

Ja, du behöver en kontrollplan. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen.

Om åtgärden är komplex krävs en certifierad kontrollansvarig.

Vad behöver jag skicka in? Visa Dölj

Handlingar inför tekniskt samråd för nya/renovering av balkonger Visa Dölj

Handlingar som ska lämnas in till staden inför ett eventuellt tekniskt samråd för nya balkonger eller renovering av balkonger.

Vad kostar det? Visa Dölj

Här kan du läsa mer om avgifter inom bygglov.

När får jag börja bygga? Visa Dölj

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat.

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att byggnadsnämnden ska ha gett ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Tips och råd! Visa Dölj

Tänk på att när du fått bygglov måste byggnationen påbörjas inom två år från beslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.

Oavsett om en ändring kräver bygglov eller inte, ska åtgärden uppfylla kraven i plan- och bygglagstiftningen. Exempel på relevanta krav för fasadändringar i lagstiftningen är kravet på hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden samt en god helhetsverkan. En byggnad ska även ha en god form-, färg- och materialverkan. Om en ändring inte uppfyller dessa krav kan byggnadsnämnden ingripa med tillsynsåtgärder i efterhand.

Hur ansöker jag?

Här hittar du mer information om hur du ansöker om bygglov.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad