Bygglovs­processen

Här beskriver vi bygglovsprocessen, från ansökan till att byggnaden får börja användas. Du får tips inför din ansökan och kan se vilka beslut du behöver från oss innan du kan påbörja ditt projekt.

Tänk på att du måste ha fått ett startbesked innan du får påbörja ditt projekt. Det gäller för alla åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov.

1. Bygglov eller inte?

Det första du behöver göra är att ta reda på om det du har tänkt göra kräver bygglov eller anmälan. På sidan Vad ska du bygga? hittar du information som leder dig genom de vanligaste åtgärderna. Där ser du också vilka handlingar du ska skicka in med din ansökan.

Behöver du inte ett bygglov kanske du behöver göra en anmälan om byggåtgärd.

Vad får byggas?

Nästa steg är att ta reda på vad som får byggas på den tänkta platsen. Stora delar av Solna stad har en detaljplan. Det betyder att det finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område.

Detaljplanen beskriver:

  • Vad som får byggas på ett område.
  • Hur stora byggnaderna får vara (höjd och utbredning).
  • Ibland också hur byggnaderna ska se ut.

2. Ta fram handlingar och skicka in din ansökan

Du ansöker genom att skicka in ansökningsblanketterna som du via sidan Ansöka om bygglov. Tillsammans med din ansökan bifogar du de ritningar och handlingar som vi behöver. En komplett ansökan förkortar handläggningstiden. Tänk på att ritningar ska vara fackmannamässiga. Läs mer om ritningar och handlingar.

3. Handläggning hos bygglovsenheten

När vi har fått in ansökan skickar vi ut en bekräftelse på att vi har tagit emot den. Om du inte är fastighetsägare, skickar vi även bekräftelse till ägaren.

Vi kontrollerar om ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen. Ibland måste du komplettera eller ändra något i din ansökan, i så fall skickar vi ut ett brev eller föreläggande om komplettering till dig.

Först när du har kompletterat din ansökan med de handlingar som saknas bedöms ditt ärende vara komplettt för handläggning. Därefter skickar vi uppgifter om vem som är din handläggare.

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom tio veckor. Det är handläggaren som avgör när ärendet är komplett så att beslut kan fattas. De flesta beslut fattas av handläggaren själv. Större eller mer komplicerade ärenden beslutas av Byggnadsnämnden.

4. Bygglovet beviljat

I beslutet kan du läsa om vilka eventuella villkor som gäller och andra upplysningar du kan behöva.

Innan du sätter igång ditt byggprojekt måste du ha fått ett startbesked.
Att ett bygglov är beviljat betyder inte att det är fritt fram att börja bygga.

I de flesta fall får du startbeskedet efter att du haft ett tekniskt samråd med byggnadsinspektör. Vid enklare ärenden, t.ex. för en mindre tillbyggnad eller fasadändring, kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovet.

Om du påbörjar din åtgärd innan du har fått ditt startbesked kan det innebära att du får betala en sanktionsavgift eller att du får rätta genom att återställa det du gjort.

5. Tekniskt samråd och startbesked

När du fått bygglov kommer du att kallas till ett tekniskt samråd eller få ett kompletteringsbrev inför tekniskt samråd. Först när du har redovisat de tekniska underlagen blir du blir kallad till tekniskt samråd. På det tekniska samrådet går vi tillsammans igenom ditt förslag till kontrollplan och tekniska handlingar och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras.

Vi meddelar startbesked för åtgärder om inte några frågetecken kvarstår efter tekniskt samråd.

I startbeskedet fastställer vi ditt förslag till kontrollplan. När du har fått startbesked får du börja bygga.

6. Arbetsplatsbesök

Vid större ändringar och nybyggnationer gör vi arbetsplatsbesök under tiden bygget pågår. Tillsammans med dig och kontrollansvarig granskar vi att bygget följer kontrollplanen, gällande lagar och regler och det som står i ditt bygglovsbeslut. Efter arbetsplatsbesöket skickar vi ett protokoll till dig.

7. Slutsamråd

Du ska i god tid meddela när ditt byggprojekt börjar bli färdigt. Då bokar ni in en tid för slutsamråd tillsammans med din kontrollansvarige. På slutsamrådet går vi igenom byggnationen och kontrollplanen. Kontrollansvarig ska ha skrivit ett utlåtande om hur kontrollplanen följts och om några eventuella noteringar finns om själva utförandet samt dokumentation över kontrollansvariges platsbesök.

8. Slutbesked

Innan du får börja använda ditt nya bygge behöver du få ett slutbesked från bygglovenheten. Slutbeskedet får du efter att ha uppfyllt alla krav som finns i bygglovsbeslutet, startbeskedet och i kontrollplanen. Här läser du mer om slutbesked.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad