• Guide

Bygglovsprocessen

Har du en idé om att bygga, förändra eller anlägga? Här kan du läsa hur hela bygglovsprocessen ser ut, från det att du tar reda på om du behöver ansöka om bygglov för det du vill bygga, till att du fått ett slutbesked.

Förberedelser inför bygglovsansökan

Är din åtgärd tillåten?

Först behöver du undersöka om din fastighet följer den gällande detaljplanen idag. Är det så att din fastighet inte följer gällande detaljplan kan det innebära att du inte kan få bygglov för vissa nya åtgärder.

När du vet att din fastighet följer gällande detaljplan behöver du kontrollera att din önskade åtgärd också är tillåten enligt den gällande detaljplanen.

Stora delar av Solna stad har en detaljplan. Det betyder att det finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Om åtgärden inte följer detaljplanen kan det innebära att du inte kan få bygglov.

I Solnakartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du söka på fastigheten för att hitta aktuell detaljplan och se om fastigheten är kulturhistoriskt värdefull.

Detaljplanen berättar bland annat:

  • Vad som får byggas på ett område
  • Hur stora byggnaderna får vara (höjd och utbredning)
  • Hur byggnaderna ska se ut
  • Andra regleringar kan förekomma

Nästa steg är att ta reda på om fastigheten är kulturhistoriskt värdefull eller ligger i ett område som är klassat som kulturhistoriskt värdefull. Det påverkar vad du får göra på fastigheten och vad som kräver bygglov. Du hittar även kulturhistoriskt värdefulla byggnader och områden i Solnakartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I det fall som åtgärden planeras att utföras i närheten av strand eller vattendrag kan strandskyddsdispens behövas. Läs mer om att bygga nära strand.

När du kontrollerat allt detta kan du gå vidare till nästa steg

Skaffa ett ritningsunderlag

Du behöver skaffa ritningsunderlag för åtgärden. I nästan alla projekt krävs någon form av ritning för att kunna kommunicera mellan beställare, arkitekt och utförande hantverkare. saknas ritningsunderlag behöver detta skapas genom att mäta och rita upp byggnaden.

Nästa steg

Bygglov eller bygganmälan

Efter att du tagit reda på om din åtgärd är tillåten enligt gällande detaljplan och har ett ritningsunderlag behöver du ta reda på om det du har tänkt göra kräver bygglov eller bygganmälan.

Behöver du inte ett bygglov kanske du behöver göra en anmälan om byggåtgärd. Mer information om vad du behöver skicka in hittar du på respektive åtgärds sida.

Tänk på att även åtgärder som inte kräver bygglov eller anmälan måste följa Plan- och bygglagen. Det är du som byggherre som ansvarar för detta. Om du vill ha byggnadsnämndens bedömning av en åtgärd som inte är bygglovspliktig kan du söka frivilligt bygglov. Du betalar då bygglovsavgift som vanligt.

 

Nästa steg

Handlings- och dokumentförberedelser

Ta reda på vilka ritningar och handlingar som du behöver skicka in. På sidan för din byggåtgärd hittar du vilka handlingar du behöver skicka in för ditt projekt.

I vanliga fall behöver du skicka in ett förslag till kontrollplan och ett antal ritningar som beskriver åtgärden. Ibland behöver du också ha en kontrollansvarig. Ofta behöver du även beställa kartor Länk till annan webbplats..

Saknas ritningar behöver du ta fram nya. Tänk på att ritningar ska vara fackmannamässiga. Ta hjälp av konsulter för att ta fram nya ritningar. Läs mer om ritningar och handlingar Länk till annan webbplats..

Se till att du har kompletta handlingar innan du skickar in din ansökan. En komplett ansökan förkortar handläggningstiden.

Eftersom byggnader och byggprojekt skiljer sig åt kan byggnadsnämnden ibland behöva ytterligare handlingar för att besluta om din ansökan. Om vi behöver fler handlingar än de du har skickat in kommer vi att meddela detta.

Nästa steg

Nu ansöker du om bygglov

Du ansöker genom att skicka in ansökningsblanketterna som du hittar på Ansöka om bygglov Länk till annan webbplats.. Tillsammans med din ansökan bifogar du de ritningar och handlingar som vi behöver.

Du får ett mottagningsbevis

När ansökan är inlämnad till byggnadsnämnden får du en kvittens som talar om vilket ärendenummer din ansökan har fått.

Den skriftliga informationen innehåller information om bland annat hur lång tid det får ta innan beslut tas, att den avgift nämnden får ta ut reduceras om tidsfristen för beslut överskrids samt möjligheten till att överklaga beslutet.

Vi gör en första granskning

Så snart som möjligt efter det att din ansökan kommit in till oss genomför vi en första granskning av ärendet. Vi kontrollerar då om åtgärden verkligen kräver bygglov. Vid den första granskningen kontrolleras också om ansökan är komplett, det vill säga om alla nödvändiga handlingar finns med. Även ritningarnas kvalitet och tydlighet bedöms.

Komplettering

Att en ansökan är ofullständig kan innebära att den helt saknar någon uppgift eller ritning som krävs för prövningen. Men det kan också vara så att ritningarna inte är utförliga nog eller av tillräckligt bra kvalitet. Då kommer vi be dig göra en komplettering inom en utsatt tid.

Vi prövar din bygglovsansökan

När din ansökan bedömts som komplett påbörjas prövningen av bygglovet. I prövningen bedömer byggnadsnämnden om detaljplan och områdesbestämmelser tillåter att du bygger det du ansökt om. Byggnadsnämnden prövar också bland annat om byggnaden är lämplig för sitt ändamål, om den har en god form-, färg- och materialverkan och om den är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Om din åtgärd ligger utanför detaljplan eller områdesbestämmelser, prövar byggnadsnämnden om platsen är lämplig för det du vill bygga.

Byggnadsnämnden ska i vissa fall underrätta kända sakägare och ge dem tillfälle att ge synpunkter. Exempel på sakägare är grannar, fastighetsägare och andra som berörs av förändringen.

Beslut om bygglov

Om åtgärden uppfyller alla krav kan byggnadsnämnden i Solna besluta att ge dig bygglov. Om kraven inte uppfylls avslår byggnadsnämnden din ansökan.

När du fått ditt bygglov ska dina grannar och andra som kan vara berörda få reda på det. Vi offentliggör därför beslutet i Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats.. Vi skickar också ut information om bygglovet till dina grannar och andra berörda. De har sedan tre till fyra veckor på sig att överklaga. Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

Om vi avslår din ansökan om bygglov kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan då välja att ändra beslutet eller att avslå ditt överklagande.

Ditt bygglov slutar gälla om du inte har påbörjat byggnadsarbetet inom 2 år, eller om du inte har avslutat byggnadsarbetet inom 5 år, räknat från dagen då beslutet vann laga kraft.

Tänk på!

Du får inte påbörja byggandet förrän du har fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Även om du fått startbesked får du inte påbörja förrän tidigast 4 veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Det räcker alltså inte med bara ett beviljat bygglov.

Tekniskt samråd

När vi har beviljat ditt bygglov håller byggnadsnämnden oftast ett tekniskt samråd. Då går ni igenom hur du ska planera och organisera arbetet, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. Byggnadsnämnden håller tekniskt samråd om:

  • åtgärden kräver en kontrollansvarig,
  • ett tekniskt samråd inte är uppenbart onödigt, eller
  • du som byggherre har begärt ett tekniskt samråd.

Om det inte behövs något tekniskt samråd ska byggnadsnämnden ge dig startbesked redan när du får beslutet om bygglov, eller så snart som möjligt därefter.

Startbesked

När du har fått ditt startbesked och det har gått 4 veckor sedan bygglovsbeslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar kan du påbörja de åtgärder som du har fått bygglov för. Om du påbörjar åtgärden utan startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

För att du ska få ett startbesked ska du visa för byggnadsnämnden att åtgärden du planerar kan antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen och föreskrifterna.

I startbeskedet fastställer byggnadsnämnden byggherrens förslag till kontrollplanen.

Arbetsplatsbesök

Du ska i god tid meddela när ditt byggprojekt börjar bli färdigt. Boka en tid för slutsamråd tillsammans med din kontrollansvarige. På slutsamrådet går vi igenom byggnationen, den dokumentation som begärts inför beslut om slutbesked och hur kontrollplanen har följts.

Kontrollansvarig ska skriva ett utlåtande där det framgår hur byggåtgärden utförts. Utlåtandet ska innehålla eventuella noteringar om utförandet och dokumentation över kontrollansvariges platsbesök.

Slutsamråd

Du ska i god tid meddela när ditt byggprojekt börjar bli färdigt. Då bokar ni in en tid för slutsamråd tillsammans med din kontrollansvarige. På slutsamrådet går vi igenom byggnationen och kontrollplanen. Kontrollansvarig ska ha skrivit ett utlåtande om hur kontrollplanen följts och om några eventuella noteringar finns om själva utförandet samt dokumentation över kontrollansvariges platsbesök.

Slutbesked

Beslut om slutbesked föregås av en teknisk prövning där byggnadsnämnden bedömer om åtgärden uppfyller de krav som samhället ställer på byggnationer samt hur byggåtgärden efterföljer de förutsättningar som fastställts i beslut om startbesked.

Du måste ha ett slutbesked från byggnadsnämnden för att kunna använda det du byggt eller installerat. Slutbeskedet får du efter att ha uppfyllt alla krav som finns i bygglovet, startbeskedet och i kontrollplanen.

Begär slutbesked i god tid, när du vet att byggprojektet närmar sig sitt slut och begärd dokumentation inför slutbesked finns framtagen.

För vilka åtgärder krävs slutbesked

Slutbesked krävs för alla åtgärder som omfattas av startbesked, det vill säga för alla åtgärder som kräver bygglov, tidsbegränsade bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan.

Har du fått ett brev från oss angående slutbesked?

Ibland ser byggnadsnämnden att det saknas slutbesked för åtgärder som har fått ett startbesked. Då finns inget tillstånd att använda det som man har byggt eller installerat.

Då skickar vi ut ett brev och frågar vad som har hänt. Du behöver svara oss och tala om ifall åtgärden har utförts eller inte. Om du har utfört åtgärden ska du skicka in de handlingar som behövs för att få slutbesked. Vilka handlingar som du behöver skicka in står i beslutet om startbesked. Ofta skickar vi med den informationen i brevet också.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad