• Guide

Anmälan om bygg­åtgärd processbeskrivning

En åtgärd som inte behöver lov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig.

Förberedelser

Bygglov eller bygganmälan

Det första du behöver göra är att ta reda på om det räcker med en bygganmälan och startbesked för det du har tänkt göra. På sidan Vad ska du bygga? hittar du information och guider som leder dig genom de vanligaste åtgärderna. Där ser du också vilka handlingar du ska skicka in med din bygganmälan.

Undantag från kravet på anmälan Visa Dölj

Det finns undantag från kravet på anmälan för:

  • vissa åtgärder till en- och tvåbostadshus
  • vissa rivningsåtgärder
  • vissa åtgärder avseende byggnader eller tomter som tillhör staten eller en region,
  • åtgärder som rör ekonomibyggnader, och
  • åtgärder som rör byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för totalförsvaret och som är hemliga.

 

Åtgärder avseende byggnader och tomter som tillhör staten eller en region och som inte kräver anmälan

Åtgärder avseende byggnader och tomter som tillhör staten eller en region och som inte kräver anmälan

Följande åtgärder, som normalt är anmälningspliktiga, kräver inte anmälan om byggnaden eller tomten tillhör staten eller en region:

  • ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt
  • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i en byggnad, eller
  • installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, eller
  • ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden

Kan man göra anmälningspliktiga åtgärder i en olovlig byggnad?

För de bygglovsbefriade men anmälningspliktiga attefallsåtgärderna attefallshus, tillbyggnad 15 kvm, takkupor samt inredande av ytterligare en bostad gäller att om en- eller tvåbostadshuset är olovligt får dessa bygglovsbefriade åtgärder inte utföras. För att få utföra dem behöver det olovliga en- eller tvåbostadshuset först få bygglov i efterhand.


Nästa steg

Behöver du en kontrollansvarig?

Vid vissa åtgärder måste du utse en certifierad kontrollansvarig Länk till annan webbplats.. Några av den kontrollansvariges uppgifter är att hjälpa till med att ta fram förslag till kontrollplan Länk till annan webbplats..

Vid mindre ändringar kan du lämna in kontrollplanen tillsammans med din anmälan av byggåtgärd, till exempel om du ska installera en eldstad.

Nästa steg

Skaffa ett ritningsunderlag

Du behöver skaffa ritningsunderlag för åtgärden. I nästan alla projekt krävs någon form av ritning för att kunna kommunicera mellan beställare, arkitekt och utförande hantverkare. Saknas ritningsunderlag behöver detta skapas genom att mäta och rita upp byggnaden.

Nästa steg

Handlings- och dokumentförberedelser

Ta reda på vilka ritningar och handlingar som du behöver skicka in. På sidan för din byggåtgärd hittar du vilka handlingar du behöver skicka in för ditt projekt.

I vanliga fall behöver du skicka in ett förslag till kontrollplan Länk till annan webbplats. och ett antal ritningar som beskriver åtgärden. Ibland behöver du också ha en kontrollansvarig Länk till annan webbplats.. Ofta behöver du även beställa kartor Länk till annan webbplats..

Saknas ritningar behöver du ta fram nya. Tänk på att ritningar ska vara fackmannamässiga. Ta hjälp av konsulter för att ta fram nya ritningar. Läs mer om ritningar och handlingar Länk till annan webbplats..

Se till att du har kompletta handlingar innan du skickar in din ansökan. En komplett ansökan förkortar handläggningstiden.

Eftersom byggnader och byggprojekt skiljer sig åt kan byggnadsnämnden ibland behöva ytterligare handlingar för att besluta om din ansökan. Om vi behöver fler handlingar än de du har skickat in kommer vi att meddela detta.

Nu kan du gå över till nästa steg som är att skicka in din bygglovsansökan eller anmälan.

Nästa steg

Nu kan du anmäla din byggåtgärd

Gör din bygganmälan via blanketten Anmälan av byggåtgärd Länk till annan webbplats.. Tillsammans med din bygganmälan bifogar du de ritningar och handlingar som vi behöver. Vilka handlingar vi behöver hittar du under respektive byggåtgärd på sidan Vad ska du bygga?. När anmälan kommit till oss får du en kvittens med ett ärendenummer.

När vi gått igenom din bygganmälan och anser att den är komplett meddelar vi dig vem som handlägger den. Om något saknas skickar vi ett brev till dig. Det kallas för ”föreläggande om komplettering”.

Tekniskt samråd

Vid större åtgärder blir du kallad till ett tekniskt samråd. På det tekniska samrådet går vi tillsammans igenom ditt förslag till kontrollplan Länk till annan webbplats., de tekniska handlingarna och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras.

Startbesked

När du har fått ditt startbesked kan du påbörja de åtgärder som du har fått startbesked för. Om du påbörjar åtgärden utan startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

För att du ska få ett startbesked ska du visa för byggnadsnämnden att åtgärden du planerar kan antas uppfylla kraven och föreskrifterna i plan- och bygglagen.

I startbeskedet fastställer byggnadsnämnden byggherrens förslag till kontrollplan.

Arbetsplatsbesök

Vid större åtgärder gör vi arbetsplatsbesök under tiden bygget pågår. Tillsammans med dig och kontrollansvarig granskar vi att bygget följer startbeskedet och kontrollplanen samt gällande lagar och regler och det som står i ditt startbesked. Efter arbetsplatsbesöket skickar vi ett protokoll till dig.

Slutsamråd

Vid större ändringar och nybyggnationer hålls ett slutsamråd på plats.

Du ska i god tid meddela när ditt byggprojekt börjar bli färdigt. Boka en tid för slutsamråd tillsammans med din kontrollansvarige. På slutsamrådet går vi igenom byggnationen, den dokumentation som begärts inför beslut om slutbesked och hur kontrollplanen har följts. Kontrollansvarig ska skriva ett utlåtande där det framgår hur byggåtgärden utförts. Utlåtandet ska innehålla eventuella noteringar om utförandet och dokumentation över kontrollansvariges platsbesök.

Slutbesked

Om slutbesked föregås av en teknisk prövning och utfärdas när alla krav som ställts i bygglov, kontrollplan och startbesked är uppfyllda. Byggnadsnämndens slutbesked innebär att ett byggnadsverk får börja användas.

Begäran om slutbesked inlämnas i god tid, när du vet att byggprojektet närmar sig sitt slut och begärd dokumentation inför slutbesked finns framtagen.

Om du flyttar in i en byggnad eller tar en byggnadsdel i bruk utan slutbesked tar byggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift.

För vilka åtgärder krävs slutbesked

Slutbesked krävs för alla åtgärder som omfattas av startbesked, det vill säga för alla åtgärder som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan.

Har du fått ett brev från oss angående slutbesked?

Ibland ser byggnadsnämnden att det saknas slutbesked för åtgärder som har fått ett startbesked. Då finns inget tillstånd att använda det som man har byggt eller installerat.

Då skickar vi ut ett brev och frågar vad som har hänt. Du behöver svara oss och tala om ifall åtgärden har utförts eller inte. Om du har utfört åtgärden ska du skicka in de handlingar som behövs för att få slutbesked. Vilka handlingar som du behöver skicka in står i beslutet om startbesked. Ofta skickar vi med den informationen i brevet också.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad