Strategiskt klimat- och miljö­arbete

Solna växer så det knakar. Solnas klimat- och miljöutmaning ligger i att möta befolkningstillväxten samtidigt som miljövärden skyddas, så att Solna kan utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt. Här hittar du information om hur Solna stad arbetar övergripande och strategiskt med miljö och klimat.

Solna stads strategiska miljö- och klimatarbete

Utgångspunkten för Solna stads miljö- och klimatarbete finns formulerade i Solna stads vision och övergripande mål som står i Solna stads verksamhetsplan och budget. Målsättningen är att Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor.

Utifrån de övergripande målen har stadens politiker antagit Solna stads miljöpolicy Pdf, 147 kB., som pekar ut den långsiktiga inriktningen för stadens miljö- och klimatarbete. Inrikningen i miljöpolicyn förtydligas och konkretiseras genom ett antal tillhörande strategidokument:

På väg mot ett hållbart Solna - exploatörernas medverkan vid planering och byggande Visa Dölj

För att nå stadens målsättning inom miljö- och klimatområdet måste staden ha ett aktivt samarbete med exploatörer och fastighetsägare. I vägledningen Mot ett hållbart Solna - exploatörernas medverkan vid planering och byggande Pdf, 531 kB, öppnas i nytt fönster. redovisas Solna stads ambitioner inom miljöområdet och de förväntningar staden har på exploatörer verksamma i staden för att tillsammans ska åstadkomma en hållbar stad.

Vägledningen ska bland annat vara ett stöd vid framtagande av projektspecifika miljöprogram och för att genomföra åtgärder för hållbart byggande. Förväntningarna är inte politiskt beslutade, men ligger i linje med stadens politiskt antagna miljöpolicy och miljöstrategi.

Uppföljning av Solnas miljöarbete

För att se hur miljöarbetet i staden går är det viktigt att miljöarbetet följs upp. I Solna stad följs stadens miljöarbete varje år upp i stadens årsredovisningar och genom gröna nyckeltal.

Miljöuppföljning i årsredovisning Visa Dölj

I Solnas årsredovisning redovisar staden hur det gått med de uppsatta målen och uppdragen som stadens folkvalda politiker beslutat om. I ett särskilt kapitel i årsredovisningen läggs fokus på miljöarbetet och hur staden arbetat det senaste året för att nå sina miljöambitioner, både i staden som helhet och i stadens nämnder. I årsredovisningen går det exempelvis att läsa vilka miljöförbättrande aktiviteter som genomförts för varje år. Du hittar nämndernas och stadens årsredovisningar på sidan Ekonomi och årsredovisning.

Gröna nyckeltal Visa Dölj

I kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) finns flera nyckeltal som visar status för Solnas miljö på olika områden mår och i vilken riktning stadens miljöarbete går.

Koladas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du de gröna nyckeltalen för Solna.

Miljönätverk

Solnas miljö både påverkas av och har påverkan på det som finns utanför kommungränsen. Att medverka i olika forum där miljöfrågor diskuteras och samverka med andra aktörer ger möjlighet hantera kommunöverskridande miljöproblem, inspireras av goda exempel och lära av andras erfarenheter. Därför är politiker och tjänstemän från Solna med i flera miljönätverk.

Håll Sverige Rent kommunnätverk Visa Dölj

Solna är sedan 2016 medlem i kommunnätverket inom stiftelsen Håll Sverige Rent, ett nätverk för ett skräpfritt Sverige. Genom nätverket får Solna stöd i det lokala arbetet mot nedskräpning och möjlighet att samverka med andra kommuner och aktörer i frågor kring nedskräpning. Målet är att påverka attityden till nedskräpning hos solnaborna för att tillsammans kan bidra till en renare, snyggare och tryggare stad.

Läs mer på Håll Sverige Rents webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattensamverkan Visa Dölj

Solna stad medverkar i flera samverkansgruppen med fokus vattenkvaliteten i stadens havsvikar, sjöar, vattendrag och grundvatten.

Brunnsvikengruppen

Solna stad medverkar i ett samarbete kring Brunnsviken tillsammand med Sundbybergs stad och Stockholm stad med fokus på miljöövervakning och åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten. Läs mer på sidan om vattenkvalitet.

Edsvikens vattensamverkan

Solna stad samverkar tillsammans med kommunerna Danderyd, Järfälla, Sollentuna, Sundbyberg och Stockholm med målet att förbättra vattenkvaliteten i Edsviken. Läs mer på sidan om vattenkvalitet. 

Samverkan Ulvsundasjön

Solna stad samverkar tillsammans med Stockholm stad och Sundbybergs stad kring miljöövervakning och förbättrad vattenkvalitet i Bällstaviken, Ulvsundasjön och Karlbergssjön. Läs mer på sidan om vattenkvalitet. 

Igelbäcken vattensamverkan

Solna stad samverkar med berörda kommuner, länsstyrelsen med flera kring Igelbäcken. Samverkan sker kring miljöövervakning och åtgärder för att förbättra vattenkvalitén, biotoper och vattentillgång. Läs mer på sidan om vattenkvalitet. 

Mälarens vattenvårdsförbund

Solna stad är medlem i Mälarens vattenvårdsförbund. Mälarens vattenvårdsförbund är en ideell förening med närmare 50 medlemsorganisationer. Förbundets syfte är att bidra till ett bättre underlag för samhällsplanering och annan verksamhet av betydelse för vattenförhållandena i Mälaren. Läs mer på Mälarens vattenförbunds webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svealands Kustvattenvårdsförbund

Solna är medlem i Svealands Kustvattenvårdsförbund. Förbundet samlar kommuner, myndigheter och företag med flera och har som syfte att samordna och samarbeta kring miljöövervakning av Svealands kustvatten. Läs mer på Svealands kustvårdsförbunds webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundvattenrådet Norra för Stockholmsåsen

Solna stad är en del av Norra Stockholmsåsens grundvattenråd. Grundvattenrådet arbetar med att långsiktigt förbättra kvalitet och kvantitet på grundvattnet i åsen. Grundvattenrådet är ett samarbete mellan Upplands Väsby kommun, Sigtuna kommun, Solna stad, Sollentuna kommun och kommunalförbundet Norrvatten. Läs mer på sidan om dricksvatten.

Östra Sveriges luftvårdsförbund Visa Dölj

Solna stad är medlem i Östra Sveriges Luftvårdsförbund, en medlemsorganisation för kommuner, landsting, statliga myndigheter, företag samt ideella föreningar och organisationer. Förbundet syfte är att bidra till en förbättrad luftkvalitet i regionen genom att på olika sätt tillhandahålla faktaunderlag till sina medlemmar och andra aktörer som påverkar luftens kvalitet. Läs mer på Östra Sveriges Luftvårdsförbunds webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad