Matavfall

Ditt matavfall kan bli en värdefull resurs om det sorteras ut från övrigt hushållsavfall. Det är enkelt att sortera och från och med 2024 blir det obligatoriskt.

Sortering av matavfall blir obligatoriskt 2024 Visa Dölj

Nya regler kring avfallshantering

Från 1 januari 2024 blir det obligatorisk för alla hushåll och verksamheter i Sverige att börja sortera ut och återvinna matavfall. Det nya kravet är kopplat till avfallsdirektivet (2008/98/EG) som innebär att alla EU:s medlemsstater ska se till att bioavfall separeras och material återvinns.

Du kan tills vidare läsa mer om de nya reglerna för sortering av matavfall på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför sortera matavfall?

Om du sorterar ut ditt matavfall istället för att slänga det i den vanliga soppåsen kan det bli till en värdefull resurs, som fossilfritt drivmedel till kollektivtrafik eller miljövänlig gödning för jordbruk.

Så gör du för att börja sortera matavfall.

Matavfallet hämtas mot en kostnad. Du kan läsa mer om de olika avgifterna på sidan om Solna stads avfallstaxa.

Verksamheter i Solna kan mot en subventionerad kostnad ansluta sig till Solna stads matavfallsinsamling.

Börja sortera matavfall

Du som bor i lägenhet Visa Dölj

1. Om din fastighet redan är ansluten till matavfallsinsamling ber du din hyresvärd eller bostadsrättsförening om att få utrustning för matavfallssortering. Det som ingår i utrustningen är en sorteringskorg, bruna papperspåsar att samla matavfallet i, en slaskrensare samt en sorteringsguide. Om ni behöver mer utrustning kan det enkelt beställas hos Solna stads avfallsentreprenör PreZero (tidigare SUEZ).
Beställ matavfallsutrustning

2. Släng ditt matavfall i den bruna papperspåsen istället för i vanliga soppåsen. Information om hur matavfallssortering går till.

3. Släng den bruna papperspåsen med matavfallet i det bruna kärlet för insamling av matavfall istället för i vanliga sopkärlet.

4. Klart!

Du som bor i villa Visa Dölj

1. Beställ utrustning för matavfallssortering. Det som ingår i utrustningen är en sorteringskorg, bruna papperspåsar att samla matavfallet i, en slaskrensare samt en sorteringsguide.
Beställ matavfallsutrustning

2. Släng ditt matavfall i den bruna papperspåsen istället för i vanliga soppåsen. Information om hur matavfallssortering går till.

3. Släng den bruna papperspåsen med matavfallet i det bruna kärlet för insamling av matavfall istället för i vanliga sopkärlet.

4. Klart!

Du som är fastighetsägare till ett flerbostadshus Visa Dölj

En genomsnittlig soppåse består till en tredjedel av matavfall. Om hushållen i din fastighet sorterar ut sitt matavfall kommer den kvarvarande mängden brännbart restavfall att minska. I förlängningen betyder detta att färre kärl eller tömningar behövs. Det betyder att kostnaden för avfallshantering för dig som fastighetsägare kommer att minska allteftersom fler ansluter sig till matavfallsinsamling.

Matavfallet blir en värdefull resurs när det slängs på rätt plats. Då kan det exempelvis bli till biogas, ett fossilfritt drivmedel till SL:s stadsbussar, och till miljövänlig gödning som används av regionala bönder.

Du som fastighetsägare kan enkelt ansluta din fastighet till stadens matavfallsinsamling. Beställ matavfallsutrustning till din fastighet här

Vi kommer gärna ut till er fastighet och rådgör kring vilket system som passar bäst.

Du som har företag eller verksamhet Visa Dölj

I alla verksamheter uppkommer matavfall – exempelvis skal, kaffesump och matrester. Mängden matavfall som genereras kan ni påverka genom inköp och bra planering, men det matavfall som ändå uppstår ska källsorteras och tas omhand separat.

Du som är verksamhetsutövare i Solna kan mot en subventionerad kostnad ansluta dig till Solna stads matavfallsinsamling.

För mer information och beställning av abonnemang för matavfallsinsamling kontakta avfallsentreprenören PreZero:s kundtjänst (tidigare SUEZ).

Kompostera matavfall Visa Dölj

Du som bor i Solna har möjlighet att kompostera matavfall hemma. Det går att kompostera trädgårdsavfall, köksavfall eller en blandning av båda.

Kompostering av köksavfall ska anmälas till Solna stads miljö- och hälsoskyddsförvaltning genom blanketten för anmälan av kompostering av köksavfall som du hittar i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För kompostering av trädgårdsavfall, så som grenar och löv, behövs ingen anmälan.

För att kompostera matrester måste kompostbehållaren vara gjord så att råttor och fåglar inte kommer in i komposten. Det betyder att springor och maskor för lufttillförsel får inte vara större än sex millimeter. Behållaren ska ha ett lock. Komposten måste dessutom skötas så att olägenheter så som dålig lukt inte uppstår.

Vanliga frågor om matavfall

Varför ska jag sortera matavfall? Visa Dölj

Det viktigaste är självklart att äta upp maten, men det som ändå blir över kan användas som en värdefull resurs. På så sätt bidrar matavfallsinsamlingen till en viktig miljönytta. Om du sorterar ut ditt matavfall istället för att slänga det i den vanliga soppåsen kan det till exmempel omvandlas till fossilfritt drivmedel för bussar eller miljövänlig gödning för jordbruk.

Från 1 januari 2024 blir det obligatorisk för alla hushåll och verksamheter i Sverige att börja sortera ut och återvinna matavfall. Det nya kravet är kopplat till avfallsdirektivet (2008/98/EG) som innebär att alla EU:s medlemsstater ska se till att bioavfall separeras och material återvinns.

Mer information om vad de nya reglerna innebär och vad du behöver tänka på kommer under våren. Du kan tills vidare läsa mer om de nya reglerna för sortering av matavfall på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad ingår i mitt matavfallsabonnemang? Visa Dölj

I matavfallsabonnemanget för hushåll ingår lån av matavfallskärl (140 liter), tömning- och behandlingskostnad. När du startar abonnemanget får du även matavfallspåsar, en påshållare som håller matavfallet ventilerat, och torrt, en slaskskrapa samt en informationsbroschyr som förklarar hur du ska göra.

Om du bor i flerbostadshus är det din förening/fastighetsägare som tecknar abonnemanget och tar emot utrustningen.

Matavfall kan även samlas in i sopsug avsedd för matavfallsinsamling eller krantömmande behållare.

Du hittar aktuella priser i Solna stads avfallstaxa.

Bor i lägenhet - hur funkar insamling av matavfall? Visa Dölj

Den vanligaste lösningen för insamling av matavfall i flerbostadshus är sortering i matavfallskärl. Det ingår i abonnemanget och rymmer 140 liter.

Kärlet är cirka 55 cm djupt och 49 cm brett. Man brukar räkna med att ett kärl räcker till cirka 10 hushåll.

När matavfallet sorteras ut minskar mängden restavfall (det som inte sorteras ut). På så sätt kan antalet restavfallskärl minska eller kärlstorlek.

Placering av matavfallskärl

Matavfallskärl kan placeras i miljörum, utomhus eller i kärlskåp vid fastigheten.

Vägen från avfallskärlets till platsen där avfallet hämtas ska vara så plan och kort som möjligt. Helst ska vägen inte vara längre än 10 meter, med hänsyn till avfallshämtarens arbetsmiljö. Fastighetsägaren ansvarar för att vägen är framkomlig, snöröjd och halkbekämpad.

Andra möjliga insamlingslösningar för matavfallet är bottentömmande behållare och sopsugsanläggning.

Behövs bygglov för miljörum/soprum?

Här finns information om när bygglov krävs för insamlingslösningar.

Läs även Avfall Sveriges riktlinjer för utformning av insamlingslösning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bor i villa - hur funkar insamling av matavfall? Visa Dölj

Du som bor i hus får ett eget kärl för matavfallsinsamling. Kärlet rymmer 140 liter, och måttet är cirka 55 cm djupt och 49 cm brett.

Hur fungerar tömning av matavfall?

Inför tömning ska kärlet placeras tillgängligt vid fastighetsgräns med handtaget utåt. Om kärlet inte är framställt kommer det inte att tömmas.

Ditt kärl töms regelbundet varje eller varannan vecka. Du hittar din tömningsdag genom att kontakta vår kundtjänst hos PreZero Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Under vintertid behöver du snöröja på och runt kärlet, samt halkbekämpa.

Om det är minusgrader finns det risk för att matavfallspåsar fryser fast i kärlet och att de därmed inte går att tömma. Du behöver därför lossa påsarna innan tömning.

Måste företag / verksamheter sortera matavfall? Visa Dölj

Lagkravet att sortera ut matavfall (från 2024) gäller både verksamheter och hushåll. Även om din verksamhet inte producerar mat behöver ni införa matavfallsinsamling, så att personalen har möjlighet att sortera matrester, fruktskal, kaffesump medmera.

Det nya kravet är kopplat till avfallsdirektivet (2008/98/EG) som innebär att alla EU:s medlemsstater ska se till att bioavfall separeras och material återvinns.

Mer information om vad de nya reglerna innebär och vad du behöver tänka på kommer under våren. Du kan tills vidare läsa mer om de nya reglerna för sortering av matavfall på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur kan företag/fastighetsägare förbereda för matavfallsinsamling? Visa Dölj

Under 2023 ska alla fastighetsägare förbereda för matavfallsinsamling, som blir obligatoriskt 2024.

Om det redan finns yta för att placera matavfallskärl i avfallsutrymmet bör din verksamhet redan nu beställa matavfallsabonnemang. Beställning kan göras via epost: solna.se@prezero.com

Om det inte finns utrymme att placera matavfallskärl ska fastighetsägaren kontaktas för att se över eventuella åtgärder, eller peka ut alternativ placering.

Om du har svårigheter att hitta en lämplig insamlingslösning eller kärlplacering för din fastighet kan du rådfråga Solna stads avfallsverksamhet.

Kontakta Solna stads avfallsverksamhet.

Så ska matavfallskärl i miljörum placeras

 • Det ska finnas minst 6 cm fri yta på vardera sida om kärlet.
 • Det ska finnas en fri väg för att dra matavfallskärlet genom rummet som är minst 1,5 meter bred.
 • Dörrar ska vara minst 1,2 meter breda.
 • Trappsteg och trösklar ska inte förekomma (i undantagsfall kan tröskel vara kvar om den förses med ramp på vardera sidor).
 • Dragvägen mellan kärl och avfallsfordon behöver vara hårdgjord (och under vintertid även halkbekämpad).
 • Dragväg mellan kärl och avfallsfordon ska om möjligt vara kortare än 10 meter.
 • Lutande dragväg ska undvikas. Om lutning inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20 (och får enligt lagkrav inte överstiga 1:12).
 • Det behöver finnas en angöringsyta för avfallsfordonet i anslutning till matavfallskärlet som är minst 3,5 bred och 15 meter lång.

Vilka påsar ska användas för matavfall? Visa Dölj

Endast de bruna papperspåsarna från Solna stad eller likvärdiga får användas för insamling av matavfall. Andra påsar, som exempelvis bioplast- eller majsstärkelsepåsar, kan störa rötprocessen på anläggningen och ska inte användas.

Tänk på att bara fylla påsen till den streckade linjen. Rulla ihop påsen ordentligt innan du slänger den i matavfallskärlet.

Bor du i en fastighet ansluten till en sopsug används istället specialpåsar av papper med en klisterremsa.

För verksamheter med tillagningskök ingår en insatssäck som placeras direkt i kärlet i abonnemanget. På så sätt kan verksamheten samla upp köksavfallet i exempelvis en hink, innan det skrapas ner i säcken i kärlet.

Det finns även möjlighet att köpa till matavfallssäckar i storlekarna 9L, 22L eller 45L. Dessa påsar kan beställas via valfri entreprenör eller köpas via vår kundtjänst hos PreZero. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Papperspåsar ingår inte i abonnemanget utan måste beställas via valfri entreprenör eller här (länk kommer snart).

Var hittar jag nya matavfallspåsar? Visa Dölj

Matavfallspåsar finns att hämta ut på någon av stadens utlämningsställen:

 • Receptionen i stadshuset, Solna centrum.
 • Hemköp i Huvudsta, Storgatan 62
 • ICA Nära i Järvastaden, Brotorpsvägen

Bor du i bostadsrätt kan du även kontakta din styrelse för en gemensam beställning till föreningen.

Beställ matavfallspåsar till flerbostadshus.

Bor du i villa kan du klämma fast en påse under locket på tömningsdagen så lämnar chauffören en bunt med påsar.

Bor du i en fastighet med sopsug används specialpåsar med en klisterremsa. Dessa beställer du från vår kundtjänst hos PreZero. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer med matavfallet? Visa Dölj

Matavfallet hämtas och lastas om i Hagby eller Smedby, innan det transporteras vidare till en behandlingsanläggning i Uppsala. Där bryter mikroorganismer ner det organiska materialet i syrefri miljö, så kallad rötning.

Vid rötningen bildas biogas som består av metan och koldioxid. Biogasen används som bränsle till bland annat stadsbussar. Det som blir kvar av rötresten kan användas för produktion av biogödsel till landbruket som kan ersätta konstgödsel.

Vad räknas som matavfall? Visa Dölj

Ja tack!

 • Grönsaksblast
 • Fruktskal
 • Kaffesump och kaffefilter
 • Tepåsar
 • Ofärgat hushållspapper
 • Mindre ben från fågel, fisk och kött samt skaldjursskal
 • Matrester
 • Mindre mängd fallfrukt

Nej tack!

 • Tuggummi
 • Snus
 • Cigarettfimpar
 • Aska
 • Blöjor
 • Bindor och tamponger
 • Blommor med jord
 • Förpackningar med matrester
 • Glasspinnar
 • Plastpåsar och bioplastpåsar

Läs mer om hur du sorterar ditt matavfall.

Tips för att undvika lukt och kladd Visa Dölj

Tips för att minimera risken för lukt och kladd:

 • Låt blött matavfall rinna av i vasken innan du lägger det i matavfallspåsen.
 • Ofärgat hushållspapper kan läggas i botten av påsen för att suga upp fukt.
 • Fyll endast påsen till den streckade linjen, för att undvika att påsen blir för tung och går sönder i botten.
 • Rulla ihop påsen ordentligt innan du slänger den i matavfallskärlet.
 • Håll påsen ventilerad. Undvik därför lock över påsen.
 • Använd alltid påshållaren, den håller matavfallspåsen ventilerad i botten.
 • Räkskal kan frysas in, innan det läggs i kärlet inför tömning.
 • Skölj ur kärlet vid behov. Du som har tecknat abonnemanget ansvarar för skötsel av kärlet.
 • Spraya kärlet med ättikslösning, det håller flugor och lukt borta.
 • Om du har ditt matavfallskärl utomhus, placera det gärna i skuggan.

Läs mer om hur du sorterar ditt matavfall.

Hur kan jag minska matsvinnet? Visa Dölj

Den största miljönyttan med att sortera ut matavfall gör du genom att undvika matsvinn, att du inte slänger mat i onödan. Det kan du till exempel göra genom att planera dina inköp, laga mat på rester eller att frysa in det som blir över från en måltid.

Läs mer om hur du sorterar matavfall.

Vi har problem att införa matavfallsinsamling Visa Dölj

Om du har svårt att hitta en lämplig insamlingslösning eller kärlplacering för din fastighet kan du rådfråga Solna stads avfallsverksamhet.

Kontakta Solna stads avfallsverksamhet.

Går det att slippa sortera matavfall? Visa Dölj

Från 1 januari 2024 blir det obligatorisk för alla hushåll och verksamheter i Sverige att börja sortera ut och återvinna matavfall.

Om det inte är tekniskt möjligt att införa matavfallsinsamling på din fastighet behöver du ansöka om dispens. Du behöver beskriva varför det inte är möjligt, och ta fram en tidsplan och information om hur du planerar att ordna med insamlingen framöver.

I sällsynta fall kan det finnas skäl för att inte sortera ut sitt matavfall. Det kan exempelvis vara om det inte är tekniskt möjligt att införa matavfallsinsamling på din fastighet, eller om du istället planerar för att kompostera ditt matavfall.

För att få undantag från matavfallsinsamlingen, ska du ansöka om dispens till Miljö och hälsa på Solna stad. Dispensen är tidsbegränsad. 

Blankett för ansökan om dispens från att sortera matavfall. (Kommer snart)

Vad händer om jag / verksamheten inte tecknar abonnemang? Visa Dölj

Om det inte är tekniskt möjligt att införa matavfallsinsamling i din eller verksamhetens fastighet behöver du ansöka om dispens. Du behöver beskriva varför det inte är möjligt, och ta fram en tidsplan och information om hur du planerar att ordna med insamlingen framöver.

För att få undantag från matavfallsinsamlingen, ska du ansöka om dispens till Miljö och hälsa på Solna stad. Dispensen är tidsbegränsad. 

Blankett för ansökan om dispens från att sortera matavfall. (Kommer snart)

Om du har svårt att hitta en lämplig insamlingslösning eller kärlplacering för din fastighet kan du rådfråga Solna stads avfallsverksamhet.

Kontakta Solna stads avfallsverksamhet.

Vad händer om jag sorterar fel? Visa Dölj

Om chauffören upptäcker att det ligger felsorterat avfall i din matavfallsbehållare, kommer ditt matavfall inte att tömmas. Du får då en chans att plocka ut det som är felsorterat, och hämtning kan sedan ske som vanligt. Om det felsorterade avfallet ligger kvar vid nästa tömningstillfälle, kommer chauffören istället att tömma kärlet som restavfall för förbränning, och du kommer att debiteras för tömningen.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad