Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning-Särvux

Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning, Särvux, är vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter beroende på utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada eller autism. För dig som har hörselnedsättning finns möjlighet att få undervisning på teckenspråk.

Särskild utbildning för vuxna blir en del av komvux från 1 juli 2020 Visa Dölj

Särskild utbildning för vuxna är från den 1 juli 2020 en del av den kommunala vuxenutbildningen, och är inte längre en egen skolform.

Det nya namnet är kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning.

 • komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå
 • komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå

Flera skäl till förändringen

Det finns flera skäl till att särskild utbildning för vuxna blir en del av komvux.

Underlättar samarbete

Främst underlättas samarbete mellan olika delar av komvux och gör det tydligare att särskild utbildning för vuxna är en del av vuxenutbildningen. Förhoppningen är att eleverna får ökad tillgång till modersmålsstöd, lärcentrum med mera som finns inom den kommunala vuxenutbildningen. Det blir också tydligare att de regleringar som finns gäller alla delar av vuxenutbildningen.

För lärare, studie- och yrkesvägledare och annan personal ska förändringen förhoppningsvis öka möjligheten till samarbete så att utbildningen ska bli så bra som möjligt för eleverna.

Det här innebär förändringen

Harmoniserad lagstiftning

Det införs en rätt att läsa på grundläggande nivå i annan kommun än hemkommunen. Prövning införs också inom komvux som särskild utbildning.

Kombinera kurser

Personer med lindrig utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada kan till exempel komma längre i sitt lärande genom att läsa kurser inom komvux på grundläggande eller gymnasial nivå, kanske kombinerat med kurser inom komvux som särskild utbildning.

Eget upplägg möjligt

Den som har rätt att läsa svenska för invandrare (sfi), men som behöver ett eget upplägg av kursen på grund av utvecklingsstörning/förvärvad hjärnskada, kan nu kombinera sfi med kurser inom komvux som särskild utbildning. Samläsning kan också vara en möjlighet för personer som läser kurser inom komvux som särskild utbildning men kan få stimulans av att vara i en grupp som läser kurser inom exempelvis komvux på grundläggande nivå.

Större chans till arbete

Arbetsmarknadsanknytningen kan öka för elever i komvux som särskild utbildning eftersom komvux övriga resurser enklare kan komma dessa elever till del. Till exempel kan ett större utbud bli tillgängligt, dels genom hemkommunens eget utbud inom komvux, dels genom utbudet inom regionalt yrkesvux. Inom komvux finns också i många fall ett upparbetat samarbete med branscher och Arbetsförmedlingen som kan ge elever inom komvux som särskild utbildning mer kontakt med arbetslivet.

Detta förändras inte

Samma målgrupper

Kursplanerna för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå och ämnesplanerna på gymnasial nivå gäller precis som tidigare för personer med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Samma rätt till stöd

Förändringen att särvux blir en del i komvux innebär inte någon förändring av regleringen kring elevernas rätt till stöd. Redan i dag gäller att elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att nå kunskapskrav och kravnivåer ska ges stöd som så långt som möjligt motverkar funktionsnedsättningens konsekvenser. Rätten till studie- och yrkesvägledning är densamma som tidigare.

Extra stöd

För alla elever gäller också att de skyndsamt ska ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen om det kan befaras att de inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller.

Särvux vänder sig till dig som behöver förbättra eller komplettera din utbildning. Kurser på Särvux ger kunskaper motsvarande obligatoriska särskolan (grundsärskola) samt gymnasiesärskolans nationella program.

Yrkesinriktade kurser

Särvux har även yrkesinriktade kurser på hel- eller deltid.
På de yrkesinriktade heltidskurserna kan du studera på gymnasiesärnivå
eller reguljär gymnasienivå.

Samverkan mellan kommuner

Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning erbjuds genom interkommunal samverkan med Lärvux i Stockholm, Täby, Sollentuna och med flera andra kommuner.

Studier som erbjuds

 • Träningsskolekurser
 • Grundsärkurser
 • Gymnasiesärkurser
 • Kurser för dig med förvärvad hjärnskada
 • Sfi,svenska för invandrare
 • Kurser på teckenspråk

Lärvux erbjuder

 • Små undervisningsgrupper
 • Lärare med specialpedagogisk kompetens
 • Undervisning på teckenspråk
 • Studie – och yrkesvägledning

Alla får en individuell studieplan. Efter avslutad kurs ges betyg eller intyg. Det kostar ingenting att studera på Lärvux. Den som förlorar arbetsinkomst kan söka ersättning från SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Vill du veta mer eller ansöka?

Kontakta gärna
Solna Vuxenutbildning på tel. 08-746 10 00
eller Lärvux i:
Stockholm på tel. 08-508 33 247 / 08-508 33 249
Sollentuna på tel. 08-597 830 15
Täby på tel. 08-55 55 8490

Mer information om Särvux finns att läsa på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad