Trygg och säker

I Solna stad har vi nolltolerans mot kränkande behandling och diskriminering i förskolor och skolor. Varje skola och förskola redovisar på sin respektive webbsida hur deras trygghethetsarbete bedrivs. Där finns också planen mot kränkande behandling och diskriminering.

Vad gör du om ditt barn blivit utsatt för kränkande behandling eller diskriminering?

Om du befarar att ditt barn har blivit utsatt ska du först vända dig till någon av personalen på förskolan eller skolan och berätta om vad ni upplever har inträffat. Personalen har i sin tur en skyldighet att anmäla till verksamhetens rektor. Den måste i sin tur utreda uppgifterna skyndsamt och återkoppla till vårdnadshavaren om utredning och anmälan i ärendet. Om du upplever att förskolan eller skolan inte arbetar för att stoppa kränkningarna kan du vända dig med klagomål till barn- och utbildningsförvaltningen i Solna stad.

Vad säger lagen?

Enligt skollagen ska varje förskola och skola upprätta en plan mot kränkande behandling och diskriminering.

Enligt diskrimineringslagen ska förskola och skola hela tiden arbeta för att se till att barn inte blir utsatta för diskriminering. Det innebär att förskolan och skolan ska:

  • Undersöka risker för diskriminering eller repressalier samt andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten,
  • Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder,
  • Vidta främjande och förebyggande åtgärder samt
  • Följa upp och utvärdera åtgärderna. Även skolans riktlinjer och rutiner ska följas upp och utvärderas i detta steg.
  • Dokumentera arbetet hela tiden.
  • Barn, elever och personal ska involveras i alla delar av arbetet.

Plan mot kränkande behandling och diskriminering

Varje förskola och skola har en plan mot kränkande behandling och diskriminering. Planen mot kränkande behandling och diskriminering genomsyrar hela förskolans och skolans verksamhet och är väl synlig i utbildningen, i regler och rutiner. Alla elever, medarbetare och vårdnadshavare ska vara delaktiga i arbetet mot kränkande behandling och diskriminering.

Vad är kränkande behandling och diskriminering? Visa Dölj

Kränkande behandling kan till exempel vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjligande, utfrysning eller fysiska handlingar.

Kränkningarna kan hända vid ett eller flera återkommande tillfällen. Är det vid flera återkommande tillfällen kan det också kallas för mobbning. Kränkande behandling kan också inträffa under och utanför skoltid på exempelvis e-post, chattsidor eller sms. Det är eleven som avgör om en handling är oönskad eller kränkande.

Kränkande behandling är ett beteende som kränker någons värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund.

Diskriminering betyder att en elev blivit orättvist behandlad på grund av någon av diskrimineringsgrunderna: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller utryck samt ålder. Eleven kan bli diskriminerad på olika sätt och det kan till exempel handla om trakasserier eller sexuella trakasserier. Det handlar om ett oönskat beteende.

Ett barn eller en elev kan bli diskriminerad på olika sätt i förskolan eller i skolan. Det kan handla om trakasserier eller sexuella trakasserier.

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det kan handla om att retas, mobba, frysa ut någon eller säga rasistiska eller nedsättande kommentarer med koppling till diskrimineringsgrunderna.

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan handla om beröring, klappningar, strykande, ovälkomna förslag, bilder eller texter som är sexuellt anspelande.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad