Skolskjuts

I Solna är avstånden korta och elever har goda förutsättningar att ta sig till skolan via stadens gång- och cykelvägar. Staden bekostar normalt inte skolskjuts för elever i grundskolan.

Elever folkbokförda i Solna och som väljer att gå i en fristående skola eller i en annan skola än den som staden skulle ha placerat eleven i har i regel inte rätt till skolskjuts. Det har heller inte de elever som väljer att gå i en skola i en annan kommun. I vissa fall har elever som går i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola rätt till kostnadsfria resor till och från skolan.

Med skolskjuts avses i första hand SL-kort, i andra hand skoltaxi.

Vad avgör om en elev har rätt till skolskjuts?

En elevs rätt till skolskjuts regleras i skollagen men skolnämnden har även antagit lokala riktlinjer Pdf, 232 kB. för vad som gäller i Solna. Staden prövar en elevs rätt till skolskjuts individuellt efter inkommen ansökan från vårdnadshavare med hän syn till:

 • Avstånd mellan elevens folkbokföringsadress och skola
  • minst 2 km för elever i förskoleklass t.o.m. årskurs 3
  • minst 3 km för elever i årskurs 4–6
  • minst 4 km för elever i årskurs 7–9
 • Trafikförhållanden
 • Funktionsnedsättning
 • Annan särskild omständighet

Ansökan och beslut

Vårdnadshavare kan ansöka om skolskjuts genom stadens e-tjänst. För att slutföra ansökan krävs BankID. Skolskjutsansökan för läsåret 2022/2023 är nu öppen. Sista ansökningsdag är den 31 maj 2022. 

Ansök om skolskjuts via e-tjänsten skolskjuts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolskjuts beviljas ett läsår i taget. Ansökan inför nästkommande läsår behöver inkomma senast den 31 maj innevarande år. Ansökningar som inkommer efter den 30 juni riskerar att inte kunna få sin skolskjuts vid läsårsstart. Om en elev är i behov av skolskjuts under pågående termin prövas elevens ansökan för resterande del av läsåret när ansökan inkommit till staden.

När staden har beslutat om elevens ansökan till skolskjuts skickas beslutet till vårdnadshavare. Ett missgynnande beslut (avslag) kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm. Mer information om hur du överklagar finns på beslutet.

Vad händer efter beviljat beslut om skolskjuts? Visa Dölj

SL-terminskort
Kortet hämtas i Kontaktcenter (receptionen) i Solna stadshus. Ta med beslutet och en giltig id-handling.

Skoltaxi

 1. Vårdnadshavaren visar beslutet för personal vid skolans expedition.
 2. Skolans administration fyller i beställningsblankett tillsammans med vårdnadshavaren och skickar till utföraren. Beställningsblankett skoltaxi finns i stadens självserviceportal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 3. Utföraren kontaktar vårdnadshavaren om avtalad upphämtningstid vid hemmet

Skolskjuts för elever med särskilda behov Visa Dölj

Elever som har behov av skolskjuts på grund av till exempel en funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet, kan beviljas skolskjuts till och från skolan. I ansökan om skolskjuts ska en beskrivning av elevens behov bifogas tillsammans med intyg som styrker aktuell funktionsnedsättning eller de särskilda omständigheter som ligger till grund för behovet.

Skolskjuts med skoltaxi kan innebära att flera elever samåker. Det innebär att taxin hämtar upp elever på flera ställen och att eleverna kan komma tidigare till skolan än skolschemat kräver. Det kan också innebära att eleven får vänta en stund på hemresan. Skolan ansvarar för eleven under väntetiden.

Elever som har växelvis boende Visa Dölj

Elever med växelvis boende har rätt till skolskjuts under förutsättning att båda föräldrarna är folkbokförda i kommunen och övriga förutsättningar uppfylls. Som växelvis boende menas i detta fall att eleven vistas lika mycket och har ett permanent boende hos båda vårdnadshavarna. Är den ena vårdnadshavaren folkbokförd i en annan kommun beviljas skolskjuts endast från adressen inom Solna, under förutsättning att det är elevens folkbokföringsadress.

Resor till och från fritidshemmet Visa Dölj

Elever som är inskrivna i fritidshemmet kan beviljas resor till och från fritidshemmet under förutsättning att fritidshemmet är beläget på samma plats som undervisningen i skolan sker på. I dessa fall kan resor mellan hem och skola ersättas med resor mellan hem och fritidshem.

Skolskjuts vid skollov Visa Dölj

Skolskjuts beviljas inte under skollov utan avser endast för resa mellan hemmet och skolan under skoltid. Under skollov beviljas heller inga taxiresor till fritidshemmet då fritidsverksamheten inte sker i samband med en skoldag.

Skolskjuts vid olycksfall Visa Dölj

Om olyckan är framme och en elev behöver skoltaxi för att ta sig till och från skolan ska vårdnadshavare i första hand ta kontakt med det egna försäkringsbolaget. Täcker inte elevens eller er hemförsäkring kostnaden för skoltaxi vid olycksfall görs en skadeanmälan till Stockholmsregionens Försäkring AB (SFR). För barn och ungdomar under 18 år görs anmälan av vårdnadshavare.

Vid behov av sjukvård, uppsök läkare som är ansluten till Försäkringskassan. Spara samtliga kvitton.

Om en elev har behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfall ska detta vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Innan taxi beställs av skolan ska skaderegleringsbolaget kontaktas för bekräftelse. Intyget insändes tillsammans med skadeanmälan till försäkringsbolaget.

Skadeanmälan kan göras direkt på SRFs hemsida www.srfab.net Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller skickas per post till:

SRF Box 16250
103 24 Stockholm
E-post: skador@srfab.net
Telefon: 08-412 97 40

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad