Elevhälsa

Alla Solna stads skolor har tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Skolorna har även personal med kompetens att tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser.

Enligt skollagen ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Samarbete kring barnet - Elevhälsoteam

Elevhälsan finns representerad på alla skolor i elevhälsoteamet. De olika professionerna bidrar med sina kunskaper och samverkar kring elevernas hälsa. Elevhälsoteamet ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande, och arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Rektor leder och fördelar arbetet i elevhälsoteamet.

Elevhälsans medicinska insats

Den medicinska insatsen, bestående av skolsköterska och skolläkare, är en del av elevhälsan. Sekretess gäller mellan den medicinska insatsen och elevhälsans övriga insatser. Skolläkaren och skolsköterskan ger råd och stöd för att eleven ska utvecklas, må bra och nå sina mål i skolan.

Skolsköterskan arbetar förebyggande och hälsofrämjande genom att erbjuda hälsosamtal, hälsobesök, hälsoundervisning och vaccinationer. Större delen av skolsköterskans arbete sker enligt ett basprogram.

Hälsobesök och vaccinationer i skolan

Årskurs


Årskurs 1

Skolsköterskan erbjuder eleverna ett hälsobesök tillsammans med vårdnadshavare. Tidigare hälsobesök på BHV-Barnhälsovården ligger till grund för besöket. Skolsköterskan kontrollerar längd- och vikt utveckling, syn och hörsel. Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund erbjuds.

Årskurs 2

Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutveckling
och frågar om trivsel och skolsituation.

Årskurs 3

-

Årskurs 4

Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutveckling och rygg. Eleven får fylla i en hälsoenkät och har ett hälsosamtal med skolsköterskan.

Årskurs 5

Eleverna erbjuds vaccination mot HPV (humant papillomvirus). Vaccinationen sker vid två tillfällen med cirka 6 månaders mellanrum.

Årskurs 6

-

Årskurs 7

Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutveckling, rygg.

Årskurs 8

Eleven får fylla i en hälsoenkät och har ett hälsosamtal med skolsköterskan.

Vaccination erbjuds mot difteri, stelkramp, kikhosta.

Årskurs 9

 -

Kontakta elevhälsan

All kontakt med elevhälsan är frivillig och bygger på nära samarbete mellan elevhälsans personal och vårdnadshavare som arbetar tillsammans för att främja elevernas hälsa. Vill du komma i kontakt med elevhälsan vänder du dig direkt till ditt barns skola.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad