Söka och byta skola

I Solna stad finns både kommunala och fristående grundskolor. Vårdnadshavare har möjlighet att lämna in önskemål om i vilken skola barnet ska gå. Här hittar du information om att ansöka till skola inför förskoleklass och vad som gäller när du vill byta skola.

Ansök till förskole­­klass

Du som är vårdnadshavare till ett barn som blir sex år gammalt ska söka till tre grundskolor där du önskar att ditt barn ska gå i. Skolplikten omfattar samtliga årskurser från och med förskoleklass till och med årskurs 9. Information om ansökan till förskoleklass skickas varje höst till vårdnadshavare vars barn fyller sex år.

Om du önskar ansöka om plats i förskoleklass under pågående läsår använder du e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren till att söka skola till förskoleklass.

Inför ansökan till förskoleklass Visa Dölj

Inför förskoleklassen önskar du tre skolor i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats.. Det är viktigt för att du i så stor utsträckning som möjligt ska kunna få erbjudande om plats i en skola du önskar. Om en kommunal skola inte har plats för alla som har sökt kan en annan skola bli aktuell.

Om du önskar en fristående skola eller en skola i en annan kommun måste du ansöka direkt dit - men du ska också fylla i ditt skolval i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Detta ska du göra eftersom Solna stad har ett ansvar att bevaka att alla Solnabarn får en skolplacering. Se även Frågor & svar Öppnas i nytt fönster..

Jämför skolor

Du kan läsa om varje skola på respektive skolas hemsida. De flesta skolorna har också informationsträffar i november och december varje år. Då kan du besöka skolan, ställa frågor och få information. Längre upp på denna sida hittar du datum och tid för årets informationsträffar.

Det finns också jämförelseverktyg på Skolverkets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan till årskurs 4 och 7 Visa Dölj

Ansökan till årskurs 4 och 7 ska göras för elever som går sista året på Bergshamraskolan, Ekensbergsskolan, Granbackaskolan och Parkskolan eller annan skola som inte har kommande årskurs.

Om ni är två vårdnadshavare ska båda godkänna ansökan för att den ska bli godkänd.

Om elevens skola erbjuder högre årskurser blir eleven automatiskt uppflyttad och vårdnadshavarna behöver inte göra någon ansökan.

Ansökningsperioden är till för de elever som inte kan fortsätta på sin nuvarande skola kommande skolår. Den som vill byta skola trots att skolan erbjuder högre årskurs, ansöker om skolbyte via e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Antagningsregler Visa Dölj

Kommunen gör placeringar utifrån vårdnadshavares önskemål, syskonförtur och den relativa närhetsprincipen, som utgår från barnets folkbokföringsadress. När en skola har fler sökande än platser måste Solna stad eller den fristående skolan göra ett urval bland de sökande.

Endast de barn som är folkbokförda i Solna under ansökningstiden får delta i skolvalet. De barn som kommer att flytta till Solna efter januari 2023 och önskar placering läsåret 2023/2024 ska ansöka i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats.. Detta kan ske först från 1 april när e-tjänsten öppnar för skolbytesansökningar igen. Bostadskontrakt ska bifogas och skickas till placering@solna.se. Skolansökan kommer handläggas närmre inflytt och önskad skolstart.

Om ditt barn får beslut om placering på en kommunal skola i Solna men flyttar från Solna före läsårsstart kommer barnets skolplacering i Solna att avslutas. Ansökan om plats i barnets nya hemkommun ska då göras för att säkerställa skolplacering.

Syskonförtur

I de fall alla elever som söker en skola inte får plats tillämpas syskonförtur. Det gäller elever som har syskon i årskurs 1–3 på den aktuella skolan, det läsår barnet ska börja i förskoleklass. Som syskon räknas här helsyskon, halvsyskon samt så kallade bonussyskon som är folkbokförda på samma adress.

Relativa närhetsprincipen

Huvudregeln är att ett barn ska placeras i den skola där vårdnadshavaren önskar att barnet ska gå. Detta får dock inte medföra att ett annat barns rätt till en skolplacering nära hemmet åsidosätts. Därför tas hänsyn till en närhetsprincip där man utgår från något som kallas relativ närhet. Det innebär att om barn A och B sökt samma skola och bara ett av barnen kan beredas plats, mäts både barnens avstånd till den sökta skolan och till en alternativ skola. Avståndet till den alternativa skolan subtraheras med avståndet till den sökta skolan. Det barn som får det högsta värdet i den uträkningen får platsen.

Med skolväg avses avstånd mellan hem och skola på Solna stads officiella gång- eller cykelvägar – inte fågelvägen eller med kollektivtrafiken.

Exempel närhetsprincipen: Elev A och B väljer samma skola, skola X. Elev B placeras i skola X då eleven har relativt närmast till den skolan. Det skulle annars bli orimligt långt för elev B till skola Y.

Illustration som beskriver den relativa närhetsprincipen

Skolgång utanför Solna eller i fristående verksamhet Visa Dölj

Barnets hemkommun har ansvar för att bevaka skolplikten, det vill säga att alla barn har en plats i grundskolan. Om ditt barn ska gå i skolan utomlands, i annan kommun eller i fristående verksamhet (i hemkommunen eller i annan kommun) måste du därför meddela detta till Solna stad. Här får du veta hur du ska gå tillväga.

Skolgång i annan kommun

Om ditt barn skall gå i skolan i annan kommun anmäler du vilken skola till Solna stad via e-tjänsten Elevs skolgång i fristående skola eller annan kommun - lämna uppgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan också kontakta Kontaktcenter på
08-746 10 00.

Skolgång i fristående verksamhet

Om ditt barn ska gå i en fristående verksamhet (i hemkommunen eller i annan kommun) anmäler du vilken skola till Solna stad via e-tjänsten Elevs skolgång i fristående skola eller annan kommun - lämna uppgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan också kontakta Kontaktcenter på 08-746 10 00.

Skolgång utomlands

Barn- och utbildningsförvaltningen godkänner enbart skolgång i utlandet vid svenska utlandsskolor som är godkända av Skolverket. Ansökan om skolgång i utlandet görs nedan.

Om ditt barn skall gå i skolan utomlands ansöker du om det via e-tjänsten Skolgång vid svensk utlandsskola - ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För övrig skolgång och vistelse i utlandet finns information på sidan Skolplikt och skolfrånvaro.

Uppskjuten skolplikt Visa Dölj

Om ditt barn av särskilda skäl inte ska börja i förskoleklass det år barnet fyller sex år, måste du begära uppskjuten skolplikt hos barn- och utbildningsförvaltningen via e-tjänsten Uppskjuten skolplikt - ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Välja eller byta skola

Ansökan för grundskoleelev som flyttar in till Solna stad eller önskar byta grundskola inom Solna stad görs i vår e-tjänst. För att kunna använda e-tjänsten krävs att båda vårdnadshavare har BankID.

 • Ansökan sker i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats..
 • All kommunikation kring ansökan sker via SMS och e-post, säkerställ därför att dina uppgifter är korrekta i e-tjänsten Förskola & skola.
 • Du önskar en till tre skolor i e-tjänsten.
 • Besked om skolplacering skickas via SMS och e-post till vårdnadshavare. Placeringen är ett fattat beslut om placering på skolan. Du får alltså inget erbjudande om att tacka ja eller nej till.
 • Efter besked om skolplacering så kontaktar skolan vårdnadshavare för att planera skolstarten.

Om ditt barn får beslut om placering på en kommunal skola i Solna men flyttar från Solna innan läsårsstart kommer barnets skolplacering i Solna att avslutas. Ansökan om plats i barnets nya hemkommun ska då göras för att säkerställa skolplacering.

Ansökan via blankett Visa Dölj

Blankett används i undantagsfall då ansökan ska göras av:

 • Vårdnadshavare till elev utan fullständigt personnummer
 • Vårdnadshavare som saknar BankID
 • Vårdnadshavare där någon i familjen har skyddade uppgifter
 • Familjehem, jourhem eller skyddat boende

Samtliga vårdnadshavare måste skriva under blanketten för att den ska vara giltig. För att ta del av blanketten, vänd dig till Kontaktcenter på
08-746 10 00.

Skolbyte Visa Dölj

Skolbyte till annan kommunal skola

 • Vid beslut om beviljat skolbyte förlorar eleven sin plats på nuvarande skola och skolbytet kan inte ångras.
 • Om plats finns i aktuell årskurs på sökt skola fattas beslut om placering på skolan. Du får alltså inget erbjudande om att tacka ja eller nej till.
 • Om din ansökan om skolbyte inte blir beviljad, kvarstår ditt barns nuvarande skolplacering och handläggningen av din ansökan är avslutad.
 • Önskar man byta tillbaka får ansökan om skolbyte göras på nytt, enligt gällande regelverk.
 • Om man ändrar sig innan hantering och inte längre vill byta skola måste ni meddela placeringsenheten skriftligt på placering@solna.se för att återta ansökan.

Önskemål om skolbyte till en fristående skola eller kommunal skola utanför Solna Stad

Om eleven önskar byta till en fristående skola eller en kommunal skola utanför Solna stad görs ansökan direkt till den skolan. I kommunala skolor gäller särskilda kriterier för placering, medan fristående skolor har egna turordningsregler och egna köer.

Solna stad ersätter grundskolor i annan kommun i Sverige med samma belopp, skolpeng, som skolorna i Solna får. Skolpeng betalas inte ut till skolor utanför Sverige.

Om eleven får plats på den sökta skolan ska det meddelas till kommunens placeringsenhet genom att använda e-tjänsten:
Elevs skolgång i fristående skola eller skola i annan kommun - lämna uppgift Länk till annan webbplats..

In- eller utflyttning Visa Dölj

Är du nyinflyttad eller ska flytta till Solna stad skall du ansöka om skolplacering. Om du har barn som går i kommunal skola i Solna stad, och ni planerar att flytta från kommunen och folkbokföra er i annan kommun, ska ni meddela Solna stad.

När du flyttar till Solna stad

För att få en plats på en kommunal grundskola måste eleven vara folkbokförd i Solna stad. Om eleven ännu inte är folkbokförd ska anmälan kompletteras med en kvittens på flyttanmälan från Skatteverket alternativt en kopia på köpe- eller hyreskontrakt som styrker kommande folkbokföring.

Kommunens ansvar är att erbjuda alla barn som är folkbokförda i Solna Stad en skolplacering på en kommunal skola.

Här söker du via e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För att bifoga köpe- eller hyreskontrakt eller kvittens på flyttanmälan från Skatteverket mailar du in detta till placering@solna.se.

När du flyttar från Solna stad

När du flyttar från Solna och inte önskar behålla din skolplacering ska du säga upp platsen på Skolplacering - uppsägning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som finns i självserviceportalen.

Elever som är folkbokförda i annan kommun

Elever som är folkbokförda i annan kommun än Solna kan gå i skolan i Solna stad i mån av plats. Ansök i självserviceportalen: Skolplacering för elev bosatt i annan kommun än Solna - ansökan Länk till annan webbplats..

Plats i skola erbjuds under förutsättning att avtal om ekonomisk ersättning för platsen tecknas mellan Solna stad och hemkommunen.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad